Toelichting procederen voor de Kantonrechter

U heeft, al dan niet na telefonisch overleg met uw zaakbehandelaar of afdelingsjurist, een verzoek gekregen om te beslissen of u over wilt gaan tot een gerechtelijke procedure. Waarom vragen wij dat en wat betekent dat voor u?

Wij hebben tot dit moment tenminste twee schriftelijke aanmaningen verstuurd en getracht telefonisch in contact te komen met de wederpartij. Dit heeft helaas niet geresulteerd in het voldoen van uw vordering, reden waarom u nu zult moeten beslissen of u tot dagvaarding wenst over te gaan. De reden dat wij dit nadrukkelijk aan u verzoeken is omdat procederen geld en tijd gaat kosten. U zult bereid moeten zijn er geld en tijd in te steken. Sluit u de procedure succesvol af (inclusief een kostenveroordeling) dan zullen wij de proceskosten op de tegenpartij proberen te verhalen. Gelukkig lukt ons dat in een zeer groot percentage van de gevallen, maar een 100% succesratio is nimmer te realiseren.

Procederen kan in Nederland (eenvoudig gezegd) voor twee afdelingen binnen de rechtbank: de Kantonrechter en de sector civiel.

De Kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van alle zaken betreffende arbeid, huur(koop), consumentenkoop en bovendien alle overige zaken met een belang tot € 25.000,00.

Uw vordering valt binnen deze grens, zodat de procedure in eerste aanleg voor de Kantonrechter dient plaatsvinden.

Risico’s?
U kent uw klant beter dan wij. U heeft dan ook vaak een beter idee waarom niet betaald wordt dan wij. De redenen van niet betalen beperken zich meestal tot niet kunnen betalen (betalingsonmacht) of niet willen betalen (verweer). Wij proberen betalingsonmacht zoveel mogelijk voor u in te schatten, maar kunnen u nimmer garanties geven. Bij verweer bespreken wij nadrukkelijk met u hoe wij tegen het verweer aankijken en proberen wij voor u in te schatten wat de uitkomst van een procedure voor u zou kunnen zijn. Procederen is en blijft helaas een gok. Daarbij komt dat een gedaagde bij de Kantonrechter gratis verweer mag voeren. Hij hoeft zich niet te laten bijstaan door een advocaat en hoeft ook geen eigen griffierecht te betalen. Dat maakt dat soms volstrekt onzinnig verweer wordt ingediend, welke de kantonrechter doorgaans toch zal behandelen. Dat betekent voor u een investering van vooral tijd. Dat hoort er helaas bij. Het overgrote deel kunnen wij winnend voor onze klanten afsluiten, doch een klein percentage zullen wij (gedeeltelijk) moeten teleurstellen. Ondernemen is risico’s nemen, procederen is daarin niet anders. Het blijft uw beslissing, maar wij doen ons uiterste best u van een zo gedegen mogelijk advies te voorzien.

Buitengerechtelijke incassokosten
Sinds 1 juli 2012 zijn er twee verschillende regimes van toepassing als het gaat om buitengerechtelijke incassokosten. Indien het verzuim van uw vordering is ingetreden vóór 1 juli 2012, dan valt de vordering onder het regime van “Rapport Voorwerk II”. Onder dat regime hebben rechters de vrijheid om de kosten af te wijzen wanneer zij daartoe een aanleiding zien en helaas zien zij die aanleiding maar wat te graag (ongeacht algemene voorwaarden, ongeacht alle inspanningen enz.). Dat dit onacceptabel is heeft de wetgever gelukkig ook gezien, daarom hebben we een nieuw regime voor vorderingen met een verzuimdatum gelegen na 1 juli 2012. Als aan de voorwaarden gesteld in die wet is voldaan, dan zijn de incassokosten onbetwistbaar verschuldigd.
Wij doen ons uiterste best om de buitengerechtelijke kosten toegewezen te zien. Wij werken echter nadrukkelijk niet op basis van no-cure-no-pay, hetgeen betekent dat bij een afwijzing van buitengerechtelijke kosten wij deze kosten (al dan niet gedeeltelijk) aan u zullen moeten doorbelasten.

Vonnis ontvangen en dan klaar?
Dat ligt er aan. De partij die het oneens is met een veroordeling, kan te allen tijde een rechtsmiddel aanwenden: verzet (wanneer de tegenpartij niet is verschenen) en/of hoger beroep (wanneer de tegenpartij wel is verschenen maar het oneens is met de beslissing van de rechter). In beide situaties wordt uw zaak opnieuw volledig inhoudelijk behandeld. Hoger beroep betekent altijd hoge kosten, waarvan bij een winnende uitkomst slechts een gedeelte te verhalen is op de tegenpartij. Dit komt doordat beide partijen in hoger beroep louter en alleen via een advocaat mogen procederen en die rekent nu eenmaal op uurbasis terwijl de rechtbank in een winnende zaak slechts geliquideerd salaris toewijst, hetgeen zelden kostendekkend is. Mocht uw zaak zover komen, dan kunnen wij u desgewenst een advocaat adviseren.
Bovendien wordt helaas zelden spontaan voldaan aan een vonnis. Meestal zullen wij executiemaatregelen moeten aanwenden om betaling af te dwingen. Wij beoordelen per zaak wat de beste aanpak is.

Kostenvoorschot
Het is een gerechtsdeurwaarder in principe niet toegestaan om kosten voor een opdrachtgever voor te schieten. De hoofdregel is daarom dat wij u moeten verzoeken om een kostenvoorschot. Deze bedraagt de kosten van het betekenen van de dagvaarding, het griffierecht en een punt salaris gemachtigden. Het is nadrukkelijk een voorschot voor de procedure en impliceert nadrukkelijk niet dat de uiteindelijke proceskosten tot dit bedrag kunnen worden beperkt. Bovendien staat dit los van de executiefase.

Tenslotte
Een advocaat ziet een zaak als succesvol als hij/zij een toewijzend vonnis voor zijn/haar cliënt heeft behaald. Van der Meer & Philipsen gaat nog een stap verder, wij zijn pas tevreden als wij uw vordering hebben kunnen verhalen. Gelukkig lukt ons dat in ruim 80% van onze dossiers.

Het is nadrukkelijk uw keuze of u überhaupt tot procederen wenst over te gaan. Procederen is, net als ondernemen, een risico. Wij proberen dit risico voor u zo goed mogelijk in te schatten en daarbij voor u tevens een gedegen kosten/baten analyse te maken, maar kunnen daarin nimmer garanties verstrekken. Belt u bij twijfel daarom vooral met uw afdelingsjurist voor overleg!

Download versie toelichting sector Kanton

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@vdmph.nl

Van der Meer & Philipsen

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

U heeft een vordering

We zijn u graag van dienst.
Hoe nu verder?

Wat kunt u doen?

Nieuws

Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats...

Lees verder

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Rule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheid...

Lees verder

Reactie Hoge Raad en Rechtspraak op overlijden Peter R. de Vries...

Lees verder