Griffierecht aanzegging overeenkomstig Reparatiewet Wgbz

Model C2, Rechtbank, 2 of meer gedaagden

 

met de aanzegging, dat:

a. indien een gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen die gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt;

b. indien ten minste één van de gedaagden in het geding verschijnt en het griffierecht tijdig heeft voldaan, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd;

c. bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griffierecht zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;

d. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: www.kbvg.nl/griffierechtentabel

e. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:

1e een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de
Wet op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van
omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een
afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op
de rechtsbijstand, dan wel

2e een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld
in artikel 7, derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit
blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de
algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 35, tweede lid, van die
wet;

f. van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen of gelijkluidend verweer voeren, op basis van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts eenmaal een gezamenlijk griffierecht wordt geheven;

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@vdmph.nl

Van der Meer & Philipsen

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats...

Lees verder

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Rule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheid...

Lees verder

Reactie Hoge Raad en Rechtspraak op overlijden Peter R. de Vries...

Lees verder